A Franciscan Parish

St. John the Baptist Catholic Church